Thầy Thích Chánh Định

Tiểu sử Thầy Thích Chánh Định

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Chánh Định là ai?
  • - Thầy Thích Chánh Định đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Chánh Định là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Chánh Định ở đâu?
  • - Thầy Thích Chánh Định sinh năm nào?
...
Xem thêm