Thầy Thích Chân Tính

Tiểu sử Thầy Thích Chân Tính

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Chân Tính là ai?
  • - Thầy Thích Chân Tính đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Chân Tính là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Chân Tính ở đâu?
  • - Thầy Thích Chân Tính sinh năm nào?
...
Xem thêm