Thầy Thích Pháp Hòa

Tiểu sử Thầy Thích Pháp Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007. Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh sám hối. Thầy Thích Pháp Hòa tụng Chú Đại Bi.

Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo

Facebook: www.bit.ly/truclam2

Tu Viện Trúc Lâm 11328 – 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 http://www.truclam.ca/ Email: info@truclam.ca

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Pháp Hòa là ai?
  • - Thầy Thích Pháp Hòa đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Pháp Hòa là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Pháp Hòa ở đâu?
  • - Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm nào?
...
Xem thêm