Thầy Thích Trí Minh

Tiểu sử Thầy Thích Trí Minh

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Trí Minh là ai?
  • - Thầy Thích Trí Minh đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Minh là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Minh ở đâu?
  • - Thầy Thích Trí Minh sinh năm nào?
...
Xem thêm