Thầy Thích Trung Đạo

Tiểu sử Thầy Thích Trung Đạo

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Trung Đạo là ai?
  • - Thầy Thích Trung Đạo đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Trung Đạo là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Trung Đạo ở đâu?
  • - Thầy Thích Trung Đạo sinh năm nào?
...
Xem thêm